Referanseprosjekter

 

 

Osstrupen bru

Byggherre: Statens Vegvesen / vegdirektoratet.

Entreprenør: NCC Norge

Oppretting / oppspenning av Osstrupen bru. Bruspenn ca 200 meter. 

Prosjektet gjelder montering av stålrørskonstruksjon inne i brukasse for oppspenning / løfting av brukonstruksjonen. Siden brua var ny (1975-76) har den gått ned på midten med ca 55 cm. Brua er en fritt fram konstruksjon som er delt og leddet på midten med forankring kun i landkasser.

Vår del av arbeidet omfatter 3D skanning, innmåling og utsetting, både før, under og etter entreprenørens arbeider. Vi har her tett samarbeid med TerraTec AS i Bergen som utfører modellering og beregninger. En del målinger som krever spesielt stor nøyaktighet, <0,5 mm, vil bli utført av Terratec. 


Tunnel Svardal / Steindal

Byggherre: Brødrene Dahl

Entreprenør: Birkeland Entreprenørforretning AS.

Bygging/ driving av ny tunnel, ca 180 meter, for fremføring av rørtraseer ifb med kraftutbygging. Tverrsnitt ca 25 m2. Grunnlagsnett ute og fastmerkenett i tunnelen. Data for navigasjon og driving. Herunder styringslinjer og borplaner for rigg.


Masfjordtunnelen, E39 

Byggherre: Statens Vegvesen

Entreprenør: Birkeland Entreprenørforretning AS.

Oppgradering av 4,5 km tunnel, herunder 2 nye teknisk bygg i dagen, 1 nisje med tverrslag inne i tunnelen, med teknisk bygg. Nytt teknisk anlegg i hele tunnelen. All arbeidsstikking og navigasjon- styringsdata for driving. Kontrollmålinger og all måling for NVDB / FKB. Mye av datainnsamling her vil og foregå med bilskanning som utføres av TerraTec.


Høyangertunnelen, FV55

Byggherre: Statens Vegvesen
Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS. 

Oppgradering av 7,5 km tunnel, herunder: 5 havarinisjer, 5 tverrslag for teknisk rom, samt vann og frostsikring i store deler av tunnelen. herunder også omfattende bergsikringsbolting i tunnelen. Vi har utført 3D skanning for dokumentasjon, innmåling av kontrollpunkter for innpasning av bilskann, FKB og NVDB arbeid, samt noe arbeidstikking i byggeperioden.

Tilleggsarbeider utført i ettertid:

NVDB dokumentasjon for elektro og teknisk utrustning i og utenfor tunnelen. Utført for VVB Nordic.


Oppgradering Svelgen 1

Byggherre: SFE produksjon
Entreprenør: NCC Norge
Bygging / driving av 290 meter tilførselstunnel og ca 390 meter vanntunnel. Ansvar for all navigasjon og planer i forbindelse med driving av tunneller, herunder også for borehull, loddsjakt, ca 190 meter, Ø 1600 mm. All stikning i forbindelse med rørlegging i tunnel og inne i kraftstasjon. 3D skanning i stasjon. Oppmålingsarbeider for byggherre, utarbeiding av maskinstyringsdata, -underlag, -modeller samt masseberegninger og dokumentasjon.


Bunnkartlegging, Svelgenområdet

Byggherre: SFE Produksjon
Oppdragsgiver: TerraTec Oslo.
Bunnkartlegging for fornying av konsesjonsøknad for magasin i Svelgenområdet.
Arbeidet omfattet 3 magasin
Hjelmevatn, ca 3 km2, 500 moh
Langvatn, ca 0,4 km2, 800 moh
Sørdalsvatn, ca 0,7 km3, 270 moh
For de to høystliggende magasin er tilkomst kun med helikopter, hvilket betyr at båt / utstyr og mannskap måtte flys ut. 


Bru Fjordbase vest

Byggherre: FjordBase
Entreprenør: NCC Norge
Bygging av ca 90 meter lang bru i Florø. All stikning i forbindelse med bygging, utarbeiding av maskinstyringsdata, -underlag, -modeller samt masseberegninger. Dette omfatter også for fjell og betongarbeid under vann.


Kinnvegen, Florø
Byggherre: Statens Vegvesen
Entreprenør: Trygve Ullaland AS
Oppgradering av ca 1400 meter vei med fortau, kommunal VA og EL / Tele. Oppmålingsarbeider for byggherre og entreprenør, utarbeiding av maskinstyringsdata, -underlag, -modeller samt masseberegninger og dokumentasjon.


Lavik Ferjekai, Lavik
Byggherre: Statens Vegvesen
Entreprenør: NCC
Bygging av ny kai med to båser og 90 meter pir, samt ca 1000 meter tilknytningsveier. Oppmålingsarbeider for byggherre og entreprenør, all stikning i forbindelse med bygging av kai og pir, samt bistått underentreprenør med stikning for kantstein på vei og kaiområde. Utarbeidelse av dokumentasjon for NVDB / FKB

DCIM100MEDIADJI_0005.JPG

 


Industrikai Botnastranda, Florø
Byggherre: Flora Kommune
Entreprenør: NCC
Bygging av ny industrikai, 150 meter lengde. Oppmålingsarbeider for entreprenør og prosjekterende. Sjøbunnskartlegging for prosjektering. All stikning i forbindelse med bygging.


Markegata 46, Florø
Byggherre: Bo i Vest
Entreprenør: Skanska Florø.
Bygging av nytt leilighetsbygg i Florø. 20 boenheter. All oppmåling for prosjektering og bygging i prosjektet.

markegata46_800


Skorane tunnelen, FV 391, Sogn og Fjordane
Byggherre: Statens Vegvesen
Entreprenør: Birkeland Entreprenørforretning AS
Bygging av ny tunnel ca 550 meter. Oppmålingsarbeider for byggherre og entreprenør. All stikking for driving og bygging av portaler, levering av styringsdata for tunnelrigg, kontroll og dokumentasjon, mengdeberegninger.

skoratunnelen_til_laukeland_800_s


Mjåvann tunnel, Vest Agder
Byggherre: Songdalen Kommune
Entreprenør: Birkeland Entreprenørforretning AS.
Utviding / oppgradering av eksisterende tunnel, ca 115 meter.
All stikking for driving, utarbeiding av ny veilinje, profil, levering av styringsdata for tunnelrigg, kontroll og dokumentasjon.

tunnel_til_mjaavann_kristiansand_800


Horne Brygge, Florø
Byggherre Horne Brygge AS
Entreprenør: Skanska Florø
Bygging av nytt kontorbygg, samt flytting, rehabilitering av eldre bygningsmasse som bygges sammen med det nye. All oppmåling for prosjektering og bygging i prosjektet. Herunder og kartlegging, oppmåling av eldre bygninger før flytting og gjenreising av disse.
Grunnflate ca 600 m2, 4 etg.

horne_brygge_800


G/S vei RV 15 Eid Kommune, Sogn og Fjordane
Byggherre: Statens Vegvesen
Entreprenør: Mesta Drift AS.
Bygging av G / S vei langs RV 15. All stikking for drift av anlegget og innmålinger for masseberegninger og dokumentasjon. Lengde ca 1000 meter.


MV Sarsen. Industriprosjekt
Oppdragsgiver: WestCon Yards Florø.
3D skanning av forskningsfartøy I forbindelse med ombygging.
Prosjektet er gjort i samarbeid med TerraTec i Bergen, som har utført sammenstilling og modellering av datagrunnlaget.


Vigeland Dam, Vennesla, Vest Agder
Oppdragsgiver: TerraTec Oslo
Bunnkartlegging av magasindam i elv, ca 130 000 m2. Oppdraget utført med magasin / kraftstasjon i drift. Ferdig bunnmodell levert for sammenstilling med laserdata fra flyskann til TerraTec AS.


Oppedal fergekai
Byggherre: Statens Vegvesen
Entreprenør: PEAB Norge
Bygging av ny fergekai med tilhørende veianlegg / oppstillingsområde. Oppdraget overtatt fra PEAB’s personell. Stikning for bygging, all innmåling, samt systematisering av innsamlede data for videre dokumentasjon.


Dam Sørdalsvatn, Bremanger
Byggherre: Statkraft / Svelgen kraft.
Oppdraget ble gjennomført i to deler:
1. Innmåling / registrering av eksisterende situasjon, modellering og uttegning for prosjektering av nytt overløpsanlegg og forsterkning av dam.
2. Etablering av fastmerkenett og kontroll ved utførelse av nytt overløpsanlegg.
Bistand til grunnentreprenør i byggeperioden.
Lengde overløpsdam ca 80 meter.


SMS bygget, Florø
Byggherre: Sunnfjord Medisinske Senter
Entreprenør: Skanska Florø.
Alt stikningsarbeid i forbindelse med byggetrinn 2 og 3. Herunder også innpasning mot eksisterende bygningsmasse.
Byggetrinn, 2 ca 600 m2, 4 etg
Byggetrinn 3, ca 250 m2, 4 etg

SMS2_800


Trovikkvartalet, Florø
Prosjekt under utvikling
Oppdragsgiver: Skanska Florø.
3D skanning / registrering av eldre, kompleks bygningsmasse for prosjektering av rehabilitering / ombygging / nybygg, samt dokumentasjon overfor vernemyndigheter. Prosjektet er et samarbeid mellom entreprenør, arkitekt og eiergruppe. Prosjektets størrelse er ikke kjent foreløpig.

trovik_800


Hordviktunnelen, E 39
Byggherre: Statens Vegvesen
Entreprenør: Birkeland Entreprenørforretning og One Nordic Kraftmontasje. Rehabilitering av eksisterende tunnel, ca 800 meter, med tillegg av to teknisk bygg utvendig. Stikningsarbeid for kontroll og monteringsarbeider og terreng inngrep. Dokumentasjon til NVDB / FKB av ferdig oppgradering.


Ørskog – Fardal, kraftlinje
Byggherre: Statnett
Entreprenør: AF gruppen
Bygging av ca 300 km 420 kV kraftlinje for Statnett. Kontrollmålinger / verifisering av utsatte punkter for entreprenør, samt etablering av fastmerkenett på mastepunkter.


Namsvassdammen omløpstunnel, Nord Trøndelag
Byggherre: NTE Energi
Entreprenør: Tore Løkke AS / Birkeland Entreprenørforretning AS.
Bygging av ca 220 meter omløpstunnel i forbindelse med oppgradering av damanlegg. Bistand til stikker hos Tore Løkke AS ifb navigasjon under driving samt levering av data for styring av tunnelrigg. Tilpasning av tunnellinje for driving.


VA kartverk, Flora Kommune
Innlegging av ”as Built” data og oppdatering av Va karterk for Flora Kommune. Registrering av eksisterende anlegg i felt og oppdatering i kartverk. Arbeidet er utfør i både i Gemini VA og GisLine VA.


VA anlegg Brandsøy, Flora Kommune
Byggherre: Privat
Navigasjon og kontroll ved boring av hull for fremføring av VA ledninger i fjell. Boring utført av Brustugun Brønnboring AS. Hullengde 95 og 50 meter.


VA Anlegg Brandsøy
Byggherre: Flora Kommune
Oppdragsgiver: Aquapartner
Oppmåling og registreringsarbeider for prosjektering av nytt VA anlegg, ca 1000 meter, med oppgradering av eksisterende vei tilknyttet.


Svelgen Trafo
Byggherre: SFE
Entreprenør: Florø Entreprenør / Maskinen3prenør1
Utvidelse / påbygg av eksisterende trafoanlegg. Etablering av fastmerkenett, oppmålingsteknisk bistand til betongentreprenør, samt maskinstyringsmodeller for grunnentreprenør. Masseberegninger.


Stavenestunnelen, E16
Byggherre: Statens Vegvesen
Entreprenør: Birkeland Entreprenørforretning AS og One Nordic Kraftmontasje AS.
Oppgradering av 2,8 km tunnel til nødnett fase 3. Utvidelse av eksisterende nisje, samt tverrslag for teknisk rom ca 20 meter. Vifte stross 8 stk. Alt stikningsansvar for prosjektet.


Hans Blom Gate, Florø
Byggherre: Trygve Ullaland AS
Entreprenør: Trygve Ullaland AS.
Leilighetsbygg i Florø sentrum. Foto / video dokumentasjon av eksisterende situasjon før oppstart, utarbeiding av stikningsgrunnlag og maskinstyringsmodeller for entreprenør, samt utsetting av fastmerker og aksenett for bygging.


Eikefjord skule, Eikefjord
Byggherre: Flora Kommune
Entreprenør: Skanska Florø.
Bygging av ny skule / fleirbrukshall. Foto / video dokumentasjon av eksisterende situasjon før oppstart, etablering av fastmerkenett, alt stikningsarbeid for bygningsmessige konstruksjoner. Oppmålingsteknisk bistand til entreprenør i prosjekteringsfasen.


Sunnfjord Næringspark
Oppdragsgiver: Førde Kommune / TerraTec Oslo.
Innmåling av kontrollpunkt / flater i forbindelse med bilbåren laserskanning, langs E39 i Førde Kommune, ca 5 km.


Steinvik gruppa / Breivika
Byggherre: Breivika Eigedom AS
Nytt landanlegg for settefisk. Oppmålingsarbeider for prosjektering, masseberegninger og terrengmodeller. Kontroll av setninger etter fyllingsarbeider.


Deep Energy
Oppdragsgiver: Technip / STX / Anko Bergen
Industrielt prosjekt i forbindelse med utrustning / ferdigstilling av ca 180 meter langt spesial / rørleggingsfartøy. For øvrig blant verdens mest avanserte av sin type. Anko Bergen har vært ansvarlig for oppdraget, bestående av industriell presisjonsmåling og skanning, samt beregninger, dokumentasjon og produksjonshjelp.
Vår rolle har vært som lokal tilrettelegger og hjelpemann i arbeidet.


Nottveit Energi
Oppdragsgiver: Nottveit Energi og Birkeland Entreprenørforretning AS.
Stikning for driving og kontroll av ca 120 meter tunnel og fjellhall for kraftstasjon og utløpskulvert. Prosjektering av linje for rørledning i grøft ca 700 meter, samt borehullsjakt for rørledning, ca 300 meter. Levering av maskinstyringsdata til entreprenør.                                                                                                                                                

Furnes, Brandangervegen, Gulen.

Byggherre: Statens Vegvesen. Entreprenør: Birkeland Entreprenørforretning AS
Bygging av 3 møteplasser. Vi har gjennomført all oppmåling for entreprenøren i forbindelse med prosjektet. All dokumentasjon og masseberegning.

                                                                                                                                                

Industrikai, Westcon Florø

Entreprenør: Skanska Florø og iVest Consult AS
Bygging av industrikai og pir ved Westcon Yards anlegg i Florø. Kailengde ca 50 meter.
I konstruksjonen inngår også kranbane på pir og kai, samt 3 stk 250 t pullerter. Har utført sjøbunnsmålinger før, under og etter fylling, målinger for prosjektering underveis, samt stikning i byggeperioden.kai_westcon_800IMAG0364

                                                                                                                                                

Strandgata 22, Florø

Byggherre: Bo i Vest Entreprenør: Skanska Florø.
Oppføring av leilighetsbygg med 12 boenheter i Florø sentrum. All oppmåling for prosjektering, bygging, grensegang og dokumentasjon.IMAG0351

                                                                                                                                                

 Til forsiden >

Referanseprosjekter

 

 

 

Høyangertunnelen, FV55

Byggherre: Statens Vegvesen
Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS. Oppgradering av 7,5 km tunnel, herunder: 5 havarinisjer, 5 tverrslag for teknisk rom, samt vann og frostsikring i store deler av tunnelen. herunder også omfattende bergsikringsbolting i tunnelen. Vi har utført 3D skanning for dokumentasjon, innmåling av kontrollpunkter for innpasning av bilskann, FKB og NVDB arbeid, samt noe arbeidstikking i byggeperioden.


Oppgradering Svelgen 1

Byggherre: SFE produksjon
Entreprenør: NCC Norge
Bygging / driving av 290 meter tilførselstunnel og ca 390 meter vanntunnel. Ansvar for all navigasjon og planer i forbindelse med driving av tunneller, herunder også for borehull, loddsjakt, ca 190 meter, Ø 1600 mm. All stikning i forbindelse med rørlegging i tunnel og inne i kraftstasjon. 3D skanning i stasjon. Oppmålingsarbeider for byggherre, utarbeiding av maskinstyringsdata, -underlag, -modeller samt masseberegninger og dokumentasjon.


Bunnkartlegging, Svelgenområdet

Byggherre: SFE Produksjon
Oppdragsgiver: TerraTec Oslo.
Bunnkartlegging for fornying av konsesjonsøknad for magasin i Svelgenområdet.
Arbeidet omfattet 3 magasin
Hjelmevatn, ca 3 km2, 500 moh
Langvatn, ca 0,4 km2, 800 moh
Sørdalsvatn, ca 0,7 km3, 270 moh
For de to høystliggende magasin er tilkomst kun med helikopter, hvilket betyr at båt / utstyr og mannskap måtte flys ut. 


Bru Fjordbase vest

Byggherre: FjordBase
Entreprenør: NCC Norge
Bygging av ca 90 meter lang bru i Florø. All stikning i forbindelse med bygging, utarbeiding av maskinstyringsdata, -underlag, -modeller samt masseberegninger. Dette omfatter også for fjell og betongarbeid under vann.


Kinnvegen, Florø
Byggherre: Statens Vegvesen
Entreprenør: Trygve Ullaland AS
Oppgradering av ca 1400 meter vei med fortau, kommunal VA og EL / Tele. Oppmålingsarbeider for byggherre og entreprenør, utarbeiding av maskinstyringsdata, -underlag, -modeller samt masseberegninger og dokumentasjon.


Lavik Ferjekai, Lavik
Byggherre: Statens Vegvesen
Entreprenør: NCC
Bygging av ny kai med to båser og 90 meter pir, samt ca 1000 meter tilknytningsveier. Oppmålingsarbeider for byggherre og entreprenør, all stikning i forbindelse med bygging av kai og pir, samt bistått underentreprenør med stikning for kantstein på vei og kaiområde. Utarbeidelse av dokumentasjon for NVDB / FKB

DCIM100MEDIADJI_0005.JPG

 


Industrikai Botnastranda, Florø
Byggherre: Flora Kommune
Entreprenør: NCC
Bygging av ny industrikai, 150 meter lengde. Oppmålingsarbeider for entreprenør og prosjekterende. Sjøbunnskartlegging for prosjektering. All stikning i forbindelse med bygging.


Markegata 46, Florø
Byggherre: Bo i Vest
Entreprenør: Skanska Florø.
Bygging av nytt leilighetsbygg i Florø. 20 boenheter. All oppmåling for prosjektering og bygging i prosjektet.

markegata46_800


Skorane tunnelen, FV 391, Sogn og Fjordane
Byggherre: Statens Vegvesen
Entreprenør: Birkeland Entreprenørforretning AS
Bygging av ny tunnel ca 550 meter. Oppmålingsarbeider for byggherre og entreprenør. All stikking for driving og bygging av portaler, levering av styringsdata for tunnelrigg, kontroll og dokumentasjon, mengdeberegninger.

skoratunnelen_til_laukeland_800_s


Mjåvann tunnel, Vest Agder
Byggherre: Songdalen Kommune
Entreprenør: Birkeland Entreprenørforretning AS.
Utviding / oppgradering av eksisterende tunnel, ca 115 meter.
All stikking for driving, utarbeiding av ny veilinje, profil, levering av styringsdata for tunnelrigg, kontroll og dokumentasjon.

tunnel_til_mjaavann_kristiansand_800


Horne Brygge, Florø
Byggherre Horne Brygge AS
Entreprenør: Skanska Florø
Bygging av nytt kontorbygg, samt flytting, rehabilitering av eldre bygningsmasse som bygges sammen med det nye. All oppmåling for prosjektering og bygging i prosjektet. Herunder og kartlegging, oppmåling av eldre bygninger før flytting og gjenreising av disse.
Grunnflate ca 600 m2, 4 etg.

horne_brygge_800


G/S vei RV 15 Eid Kommune, Sogn og Fjordane
Byggherre: Statens Vegvesen
Entreprenør: Mesta Drift AS.
Bygging av G / S vei langs RV 15. All stikking for drift av anlegget og innmålinger for masseberegninger og dokumentasjon. Lengde ca 1000 meter.


MV Sarsen. Industriprosjekt
Oppdragsgiver: WestCon Yards Florø.
3D skanning av forskningsfartøy I forbindelse med ombygging.
Prosjektet er gjort i samarbeid med TerraTec i Bergen, som har utført sammenstilling og modellering av datagrunnlaget.


Vigeland Dam, Vennesla, Vest Agder
Oppdragsgiver: TerraTec Oslo
Bunnkartlegging av magasindam i elv, ca 130 000 m2. Oppdraget utført med magasin / kraftstasjon i drift. Ferdig bunnmodell levert for sammenstilling med laserdata fra flyskann til TerraTec AS.


Oppedal fergekai
Byggherre: Statens Vegvesen
Entreprenør: PEAB Norge
Bygging av ny fergekai med tilhørende veianlegg / oppstillingsområde. Oppdraget overtatt fra PEAB’s personell. Stikning for bygging, all innmåling, samt systematisering av innsamlede data for videre dokumentasjon.


Dam Sørdalsvatn, Bremanger
Byggherre: Statkraft / Svelgen kraft.
Oppdraget ble gjennomført i to deler:
1. Innmåling / registrering av eksisterende situasjon, modellering og uttegning for prosjektering av nytt overløpsanlegg og forsterkning av dam.
2. Etablering av fastmerkenett og kontroll ved utførelse av nytt overløpsanlegg.
Bistand til grunnentreprenør i byggeperioden.
Lengde overløpsdam ca 80 meter.


SMS bygget, Florø
Byggherre: Sunnfjord Medisinske Senter
Entreprenør: Skanska Florø.
Alt stikningsarbeid i forbindelse med byggetrinn 2 og 3. Herunder også innpasning mot eksisterende bygningsmasse.
Byggetrinn, 2 ca 600 m2, 4 etg
Byggetrinn 3, ca 250 m2, 4 etg

SMS2_800


Trovikkvartalet, Florø
Prosjekt under utvikling
Oppdragsgiver: Skanska Florø.
3D skanning / registrering av eldre, kompleks bygningsmasse for prosjektering av rehabilitering / ombygging / nybygg, samt dokumentasjon overfor vernemyndigheter. Prosjektet er et samarbeid mellom entreprenør, arkitekt og eiergruppe. Prosjektets størrelse er ikke kjent foreløpig.

trovik_800


Hordviktunnelen, E 39
Byggherre: Statens Vegvesen
Entreprenør: Birkeland Entreprenørforretning og One Nordic Kraftmontasje. Rehabilitering av eksisterende tunnel, ca 800 meter, med tillegg av to teknisk bygg utvendig. Stikningsarbeid for kontroll og monteringsarbeider og terreng inngrep. Dokumentasjon til NVDB / FKB av ferdig oppgradering.


Ørskog – Fardal, kraftlinje
Byggherre: Statnett
Entreprenør: AF gruppen
Bygging av ca 300 km 420 kV kraftlinje for Statnett. Kontrollmålinger / verifisering av utsatte punkter for entreprenør, samt etablering av fastmerkenett på mastepunkter.


Namsvassdammen omløpstunnel, Nord Trøndelag
Byggherre: NTE Energi
Entreprenør: Tore Løkke AS / Birkeland Entreprenørforretning AS.
Bygging av ca 220 meter omløpstunnel i forbindelse med oppgradering av damanlegg. Bistand til stikker hos Tore Løkke AS ifb navigasjon under driving samt levering av data for styring av tunnelrigg. Tilpasning av tunnellinje for driving.


VA kartverk, Flora Kommune
Innlegging av ”as Built” data og oppdatering av Va karterk for Flora Kommune. Registrering av eksisterende anlegg i felt og oppdatering i kartverk. Arbeidet er utfør i både i Gemini VA og GisLine VA.


VA anlegg Brandsøy, Flora Kommune
Byggherre: Privat
Navigasjon og kontroll ved boring av hull for fremføring av VA ledninger i fjell. Boring utført av Brustugun Brønnboring AS. Hullengde 95 og 50 meter.


VA Anlegg Brandsøy
Byggherre: Flora Kommune
Oppdragsgiver: Aquapartner
Oppmåling og registreringsarbeider for prosjektering av nytt VA anlegg, ca 1000 meter, med oppgradering av eksisterende vei tilknyttet.


Svelgen Trafo
Byggherre: SFE
Entreprenør: Florø Entreprenør / Maskinen3prenør1
Utvidelse / påbygg av eksisterende trafoanlegg. Etablering av fastmerkenett, oppmålingsteknisk bistand til betongentreprenør, samt maskinstyringsmodeller for grunnentreprenør. Masseberegninger.


Stavenestunnelen, E16
Byggherre: Statens Vegvesen
Entreprenør: Birkeland Entreprenørforretning AS og One Nordic Kraftmontasje AS.
Oppgradering av 2,8 km tunnel til nødnett fase 3. Utvidelse av eksisterende nisje, samt tverrslag for teknisk rom ca 20 meter. Vifte stross 8 stk. Alt stikningsansvar for prosjektet.


Hans Blom Gate, Florø
Byggherre: Trygve Ullaland AS
Entreprenør: Trygve Ullaland AS.
Leilighetsbygg i Florø sentrum. Foto / video dokumentasjon av eksisterende situasjon før oppstart, utarbeiding av stikningsgrunnlag og maskinstyringsmodeller for entreprenør, samt utsetting av fastmerker og aksenett for bygging.


Eikefjord skule, Eikefjord
Byggherre: Flora Kommune
Entreprenør: Skanska Florø.
Bygging av ny skule / fleirbrukshall. Foto / video dokumentasjon av eksisterende situasjon før oppstart, etablering av fastmerkenett, alt stikningsarbeid for bygningsmessige konstruksjoner. Oppmålingsteknisk bistand til entreprenør i prosjekteringsfasen.


Sunnfjord Næringspark
Oppdragsgiver: Førde Kommune / TerraTec Oslo.
Innmåling av kontrollpunkt / flater i forbindelse med bilbåren laserskanning, langs E39 i Førde Kommune, ca 5 km.


Steinvik gruppa / Breivika
Byggherre: Breivika Eigedom AS
Nytt landanlegg for settefisk. Oppmålingsarbeider for prosjektering, masseberegninger og terrengmodeller. Kontroll av setninger etter fyllingsarbeider.


Deep Energy
Oppdragsgiver: Technip / STX / Anko Bergen
Industrielt prosjekt i forbindelse med utrustning / ferdigstilling av ca 180 meter langt spesial / rørleggingsfartøy. For øvrig blant verdens mest avanserte av sin type. Anko Bergen har vært ansvarlig for oppdraget, bestående av industriell presisjonsmåling og skanning, samt beregninger, dokumentasjon og produksjonshjelp.
Vår rolle har vært som lokal tilrettelegger og hjelpemann i arbeidet.


Nottveit Energi
Oppdragsgiver: Nottveit Energi og Birkeland Entreprenørforretning AS.
Stikning for driving og kontroll av ca 120 meter tunnel og fjellhall for kraftstasjon og utløpskulvert. Prosjektering av linje for rørledning i grøft ca 700 meter, samt borehullsjakt for rørledning, ca 300 meter. Levering av maskinstyringsdata til entreprenør.                                                                                                                                                

Furnes, Brandangervegen, Gulen.

Byggherre: Statens Vegvesen. Entreprenør: Birkeland Entreprenørforretning AS
Bygging av 3 møteplasser. Vi har gjennomført all oppmåling for entreprenøren i forbindelse med prosjektet. All dokumentasjon og masseberegning.

                                                                                                                                                

Industrikai, Westcon Florø

Entreprenør: Skanska Florø og iVest Consult AS
Bygging av industrikai og pir ved Westcon Yards anlegg i Florø. Kailengde ca 50 meter.
I konstruksjonen inngår også kranbane på pir og kai, samt 3 stk 250 t pullerter. Har utført sjøbunnsmålinger før, under og etter fylling, målinger for prosjektering underveis, samt stikning i byggeperioden.kai_westcon_800IMAG0364

                                                                                                                                                

Strandgata 22, Florø

Byggherre: Bo i Vest Entreprenør: Skanska Florø.
Oppføring av leilighetsbygg med 12 boenheter i Florø sentrum. All oppmåling for prosjektering, bygging, grensegang og dokumentasjon.IMAG0351

                                                                                                                                                

 Til forsiden >

Se hva vi kan hjelpe deg med  Se tjenester >

 

 

 

 

 

 

 

Glacier Snow